प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेती कार्यकारी अध्यक्ष (PRI’s Executive Chairperson Dr. Bishnu Raj Upreti)