PUBLICATIONS

नी.अ.प्र.प्र.न.७४: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार तथा अन्य सरकारी निकायहरूसमक्ष गरेका नीति सिफारिसहरू (२०७९ भदौदेखि २०८० साउनसम्म)