नी.अ.प्र. प्र.न.१३- नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको रणनीतिक योजना (२०७७ – २०८२)

Strategic Plan of Policy Research Institute (July 2020 – June 2025)