Chinese Public Diplomacy in Nepal

नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूको सेवाग्राही सन्तुष्टि विश्लेषण

Effective Use of Public Diplomacy in the Context of Nepal

State of Research Ethics Compliance in Nepal’s Higher Education Institutions 

A Study of Nepal’s Public Policy Processes: Policymakers’ Perception and Use of Information in Decision-Making during the COVID-19 Pandemic

Psychosocial Impact of COVID-19 and Related Policy Provisions in Nepal 

रुस–युक्रेन सङ्कट–२०२२ (नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता तथा यस सङ्कटका कूटनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभावहरू)

PPS no. 41-Foreign Direct Investment in Nepal (Perspectives of Primary Agricultural Stakeholders)

नि.अ.प्र.प्र.सं. ३६- नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको विषयवस्तु र कार्यान्वयनको समीक्षात्मक अध्ययन