PPS no.046- COVID -19 Vaccine Diplomacy: From Vaccine Purchase and Subsidy to Co-production

PPS no. 37- Policy Brief: Diversification of Export Portfolio to Address Trade Deficit of Nepal

नी.अ.प्र.प्र.संं.३५- नीति सङ्क्षेप : नेपालमा वयस्क मृत्युदरको अवस्था र यसलाई घटाउने सम्भावित उपायहरू

नी.अ.प्र.प्र.सं. ३४- नीति सङ्क्षेप : नेपालको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न निर्यात प्रवर्धन र विविधीकरण

PPS no. 29- Mandira Lamichhane Dhimal, PhD-Status of Adult Mortality in Nepal and Possible Measures against it

नी.अ.प्र.प्र.संं.२०- नीति संक्षेप: नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा परित्यागसँग सम्बन्धित कारणहरू

PPS no. 21- Policy Brief: Factors Associated with the Dropout Rate of Social Health Insurance in Nepal – (English Version)