नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिकोत्सव 

सार्वजनिक नीति निर्माणको विषयवस्तु, विधि र प्रक्रिया

नी.अ.प्र. प्र.न. २७ – सार्वजनिक नीति तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८

PPS no. 25- PRI At A Glance