NOTICE | INFORMATION

सूची दर्ता सम्बन्धमा

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक वस्तु ताथा सेवा खरिदका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सूची दर्ता गर्नहुन अनुराेध छ ।