नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा परित्यागसँग सम्बन्धित कारणहरू