सार्वजनिक कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोगसम्बन्धी अध्ययन