राष्ट्रिय हितको आयामः अवधारणा, अभ्यास र नेपाली सन्दर्भ