प्रादेशिक विश्वविद्यालयको न्यूनतम पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा लगानीसम्बन्धी अध्ययन