पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्चको प्रभाव, खरिद तथा वित्तीय व्यवस्था र प्रक्रियाको तुलनात्मक अध्ययन