नेपालको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न निर्यात प्रवर्धन र विविधीकरण