नीति संक्षेप: नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य बिमा परित्यागसँग सम्बन्धित कारणहरू