सार्वजनिक नीति अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूको सूची तयारी सम्बन्धी सर्वेक्षण