सातौँ अङ्क – १२ फागुन २०७७

सार्वजनिक नीति स्रोत केन्द्रको जानकारी,  संघीय मामिला, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अनुसन्धान समूह अन्तर्गत सम्पन्न भएका अनुसन्धान, अनुसन्धान व्यावहारिक तथा परिणाममूखी बनाउने सम्बन्धमा: डा. मुक्ति राम रिजाल