बाह्रौ अंक – ०८ बैशाख २०७८

राष्ट्रिय कृषी नीति २०७७ माथि सरोकारवालाहरू बीच गरेको छलफलमा आधारित भई तयार गरिएको कार्यक्रमको बाँकी अंश: छलफलका सहभागीहरू