तेह्रौँ अङ्क – १५ बैशाख २०७८

राष्ट्रिय कृषी नीति २०७७ माथि सरोकारवालाहरू बीच गरेको छलफलमा आधारित भई तयार गरिएको कार्यक्रमको बाँकी तथा अन्तिम अंश: छलफलका सहभागीहरू