तेस्रो अङ्क – ०८ पुष २०७७

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको दूरदृष्टी, ध्येय, उद्देश्य र मूलमान्यता, सशक्तिकरण, अनुसन्धानमा आधारितभई नीति निर्माण गरिने अभ्यास र नेपाल सरकारको भूमिका - प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण