छैठौँ अङ्क – २८ माघ २०७७

सार्वजनिक नीति संवाद सम्बन्धी जानकारी, प्रतिष्ठानको नीति सम्बन्धी अनुसन्धान परियोजना छनोट प्रक्रिया, विगत दुई वर्षमा सम्पन्न भएका अनुसन्धान परियोजना, आगामी योजना र अनुसन्धानको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता: डा. दीपक कुमार खडका