PUBLICATIONS

नी.अ.प्र. प्र.न. ६७-  नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रः वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू