PUBLICATIONS

नी.अ.प्र.प्र.नं.८१- अनुसन्धान संक्षेप: नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी संचालनका उपायहरु