PUBLICATIONS

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार तथा अन्य सरकारी निकायहरूसमक्ष गरेका नीति सिफारिसहरू (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म)