PUBLICATIONS

निजामति राष्ट्रिय कर्मचारी तालिम नीति, २०७९ (मस्यौदा) मा आवश्यक संशोधनका लागि राय, सुझाव तथा परामर्श