विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिकाः एक सिंहावलोकन 

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको विकासमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको विकासमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका 

PPS no.33-Jagadish Chandra Pokharel, PhD; Biswo Nath Poudel, PhD; Tika Ram Gautam, PhD-Development Experience of Nepal

Policymaking, Governance and Service Delivery in Nepal-PRI

Madhu Raman Acharya_Nepal’s National Interests, Foreign Policy and Strategic Affairs