नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७८/७९) 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रथम प्रतिवेदन