सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभावकारी अनुगमन, व्यवस्थापन गर्दै कर वृद्धि बारे

सार्वजनिक नीति निर्माण मार्गदर्शन पठाएको 

सार्वजनिक नीति निर्माण मार्गदर्शन

नेपाल सरकारको आ.ब. २०७९/८०को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएका सुझावहरु

नेपाल सरकारको आ.ब. २०७९/८०को बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नु पर्ने विवरण तथा सुझावहरु

रुस-युक्रेन युद्ध र नेपालमा यसका सम्भाव्य प्रभावहरुबारे नीति सिफारिसहरु

नेपाल सरकारको २०७९/८० नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएका सिफारिसहरु

आन्तरिक लेखा परिक्षणमान मस्यौदामा राय सुझाव, प्रम तथा म.प.को कार्यालय, ०४ माघ २०७८

“अतिकम विकसित राष्ट्र श्रेणीबाट हुने नेपालको स्तरोन्नतिका लागि नेपालले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी”, प्रम तथा म.प.को कार्यालय, २२ साउन २०७८

“आपूर्ति नीति, २०७७” बारे सुझाव, प्रम तथा म.प.को कार्यालय, ०७ असार, २०७८