नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिकोत्सव 

सार्वजनिक नीति निर्माणको विषयवस्तु, विधि र प्रक्रिया

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान: परिचय पुस्तिका

ब्रोशर: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान – संक्षिप्त परिचय

सार्वजनिक नीति तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८

PRI At A Glance