Start-Up Businesses and Micro, Small and Medium Enterprises in Nepal: A Policy Perspective

नी.अ.प्र. प्र.न.७१- राष्ट्रिय हितः सैद्धान्तिक अवधारणा, आयाम र अभ्यास

नी.अ.प्र. प्र.न. ६७-  नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रः वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू

नी.अ.प्र.प्र.न. ६६- लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका

Chinese Public Diplomacy in Nepal 

नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूको सेवाग्राही सन्तुष्टि विश्लेषण

Effective Use of Public Diplomacy in the Context of Nepal 

State of Research Ethics Compliance in Nepal’s Higher Education Institutions 

A Study of Nepal’s Public Policy Processes: Policymakers’ Perception and Use of Information in Decision-Making during the COVID-19 Pandemic