नि.अ.प्र.नं. ९४ -नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट सम्पन्न भएकाअनुसन्धानहरूमा आधारित अनुसन्धान सङ्क्षेपहरू

PPS No. 92- Research Brief: State of Research Ethics Compliance in Nepal

नि.अ.प्र.नं. ९३ – अनुसन्धान संक्षेप: लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनैतिक दलहरुको भूमिका

नि.अ.प्र.नं. ९०- अनुसन्धान संक्षेप: कोभिड-१९ महामारीबाट परेको मनोसामाजिक प्रभाव र यससंग सम्बन्धित नीतिहरु

PPS No. 88- Research Brief: Chinese Public Diplomacy in Nepal 

PPS No. 87- Research Brief: Psychosocial Impact of COVID-19

PPS No. 85- Research Brief: Start-Up Businesses and Micro, Small & Medium Enterprise in Nepal: A Policy Perspective

नि.अ.प्र.नं. ८३: अनुसन्धान संक्षेप: प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धानबाली व्यवसायीकरण  प्रयास, उपलब्धि र चुनौतीहरू

नि.अ.प्र.नं. ८९- अनुसन्धान संक्षेप: राष्ट्रिय हितः सैद्धान्तिक अवधारण, आयाम र अभ्यास

नी.अ.प्र.प्र.नं.८१- अनुसन्धान संक्षेप: नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी संचालनका उपायहरु