NOTICE | INFORMATION

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५(६) प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सूचना

सूचना मिति २०७७।०३।२३ (गाडी मर्मत सम्बन्धी)