हाल कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ ऐनहरुको वर्णानुक्रमअनुसारको वर्गिकरण