विधागत अनुसन्धान केन्द्रहरू र एकाइहरू

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यादेश व्यापक भएकाले अनुसन्धान विषय तथा क्षेत्रहरूलाई निम्नानुसारका विधागत केन्द्रहरू र एकाइहरूमा संगठित गरिएको छ:

केन्द्र १: आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्र

एकाइहरू :

१.१ आर्थिक विकास एकाइ

१.२ वाणिज्य, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति एकाइ

१.३ पूर्वाधार विकास एकाइ

केन्द्र २: शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्र

एकाइहरू :

२.१ शासकीय प्रबन्ध एकाइ

२.२ सङ्घीय मामिला एकाइ

२.३ सार्वजनिक सेवाप्रवाह एकाइ

२.४ सार्वजनिक संस्था एकाइ

केन्द्र ३: कानुनी तथा सामाजिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्र

एकाइहरू :

३.१ कानुनी मामिला एकाइ

३.२ शिक्षा नीति एकाइ

३.३ स्वास्थ्य नीति एकाइ

३.४ समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा एकाइ

केन्द्र ४: परराष्ट्र तथा रणनीतिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्र

एकाइहरू :

४.१ राष्ट्रिय हित एकाइ

४.२ परराष्ट्र नीति एकाइ

४.३ रणनीतिक मामिला एकाइ

४.४ सुरक्षा एकाइ

केन्द्र ५: विज्ञान, प्रविधि र प्राकृतिक स्रोत नीति अध्ययन केन्द्र

एकाइहरू :

५.१ कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत एकाइ

५.२ पर्यावरण, वातावरण र जलवायु परिवर्तन एकाइ

५.३ विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन एकाइ