विधागत अनुसन्धान केन्द्रहरू र इकाईहरू

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यादेश व्यापक भएकाले अनुसन्धान विषय तथा क्षेत्रहरूलाई निम्नानुसारका विधागत केन्द्रहरू र इकाईहरूमा संगठित गरिएको छ:

केन्द्र १: आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्र

इकाईहरू :

१.१ आर्थिक विकास इकाई

१.२ वाणिज्य, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति इकाई

१.३ पूर्वाधार विकास इकाई

केन्द्र २: शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्र

इकाईहरू :

२.१ शासकीय प्रबन्ध इकाई

२.२ सङ्घीय मामिला इकाई

२.३ सार्वजनिक सेवाप्रवाह इकाई

२.४ सार्वजनिक संस्था इकाई

केन्द्र ३: कानुनी तथा सामाजिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्र

इकाईहरू :

३.१ कानुनी मामिला इकाई

३.२ शिक्षा नीति इकाई

३.३ स्वास्थ्य नीति इकाई

३.४ समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा इकाई

केन्द्र ४: परराष्ट्र तथा रणनीतिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्र

इकाईहरू :

४.१ राष्ट्रिय हित इकाई

४.२ परराष्ट्र नीति इकाई

४.३ रणनीतिक मामिला इकाई

४.४ सुरक्षा इकाई

केन्द्र ५: विज्ञान, प्रविधि र प्राकृतिक स्रोत नीति अध्ययन केन्द्र

इकाईहरू :

५.१ कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत इकाई

५.२ पर्यावरण, वातावरण र जलवायु परिवर्तन इकाई

५.३ विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन इकाई