नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी)नियमावली, २०७६
Download
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि) नियमावली, २०७५
Download
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५
Download