The PRI Thematic Consultation Series 1 (Economic Affairs)

May 6, 2020

Saturday, 6 May 2020, 1:00 PM

1. Dr. Resham Thapa

2. Dr. Shanta Raj Subedi

3. Dr. Chandan Sapkota

4. Dr. Shankar Acharya

5. Dr. Govinda Nepal

6. Mr. Purusottam Ojha

7. Prof. Kushum Shakya

8. Prof. Achyut Wagle

PRI team:

Prof. Surendra Labh Karn

Dr. Bishnu Raj Upreti

Dr. Deepak Kumar Khadka

Dr. Indra Adhikari

Purushottam Tiwari

Sashisu Nayak