PRI Thematic Consultation Series 2 (Security and International Relation)

May 6, 2020

6 May 2020

Participating experts:

1. Geja Sharma

2. Dr. Deepak Bhatta

3. Shambhu Ram Shimkhada

4. Balanada Sharma

5. Madhuraman Acharya

6. Dr. Dinesh Bhattarai

7. Dr. Madan Kumar Bhattarai

8. Surendra Pratap Shah

PRI team:

Dr. Bishnu Raj Upreti

Dr. Deepak Kumar Khadka

Dr. Indra Adhikari

Purushottam Tiwari

Sashisu Nayak