Policy Research Institute Strategy -Discussion Series 4

May 17, 2020

Panelists:

Ajaya Dixit

Yam Bahadur Kisan

Nava Raj Khatiwoda

Dr. Rajesh Ahiraj

Dr. Naya Sharma

Rajesh Shrestha

Dr. Rupak Sapkota

PRI team:

Prof. Surendra Labh

Dr. Bishnu Raj Upreti

Dr. Deepak Kumar Khadka

Dr. Indra Adhikari

Purushottam Tiwari

Sashisu Nayak