Policy Research Institute – Thematic Consultation Series 5 (Science, Environment, and Development)

June 8, 2020

Panelists:

Kanak Mani Dixit

Dr. Surya Raj Acharya

Prof. Ram Manohar Shrestha

Dr. Bindu Nath Lohani

Birendra Bahadur Deuja

Dhruba Raj Regmi

Dr. Sunil Babu Shrestha

Dr Shankar Sharma

PRI team:

Dr. Bishnu Raj Upreti

Dr. Deepak Kumar Khadka

Dr. Indra Adhikari

Purushottam Tiwari

Sashisu Nayak